Regulamin

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz.1030, t.j. z dnia 15 lipca 2016 r.) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Podmiot odpowiedzialny: Hanna Wesołowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą analiza IT Hanna Wesołowska, z siedzibą w Gdańsku. NIP: 9571006377, REGON: 381828962
 2. Dane kontaktowe:
  • adres korespondencyjny: analiza IT Hanna Wesołowska, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, 
 3. Nr rachunku bankowego mBank: 51 1140 2004 0000 3402 7823 5019.

§2 Definicje

1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Usługodawca – Hanna Wesołowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą analiza IT Hanna Wesołowska, jako podmiot odpowiedzialny za dostarczenie Materiałów zgodnie z zasadami wyrażonymi w treści niniejszego Regulaminu,
 2. Kurs Online – treści cyfrowe o nazwie: „Kurs Adeptów Analizy”, „Kurs Specjalistów Analizy”, „Kurs Analiza w 7 krokach”, „Kurs Trafnych Wyborów”, „Kurs Zdobądź Certyfikat ECBA IIBA”.
 3. Użytkownik – podmiot podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Kurs Online za pośrednictwem portalu: edu.analizait.pl, zgodnie z zasadami wyrażonymi w treści niniejszego Regulaminu,
 4. Platforma – strona internetowa wraz z zamieszczonymi na niej treściami, dostępna pod adresem: edu.analizait.pl.

§3 Warunki korzystania z usług

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922, t.j. z dnia 28 czerwca 2016 r.).
 2. Dokonanie płatności za Kurs Online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 3. Do prawidłowego odczytania i/lub odtworzenia Kursu Online konieczne jest:
  • posiadanie dostępu do Internetu oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej treści wideo, audio oraz dokumenty PDF,
  • posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§4 Przebieg transakcji

 1. Dostępne są 2 rodzaje zamówień: Zakup Kursu Online następuje za pośrednictwem Platformy Usługodawcy oraz Zakup Kursu Online za po złożeniu zamówienia za pośrednictwem maila.
 2. Użytkownik uiszcza opłatę w wysokości ceny Kursu Online określoną przez Usługodawcę w dacie złożenia zamówienia. W przypadku zamówienia za pośrednictwem maila przyjęcie zamówienia następuje w odpowiedzi mailowej w terminie do 1 miesiąca. Płatność realizowana jest w walucie PLN.
 3. Dostępne są następujące formy płatności:
  1. płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line za pośrednictwem DotPay (w zakupie przez platfromę) lub
  2. płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line za pośrednictwem PayNow (w zakupie przez platfromę) lub
  3. płatność kartą – podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. (w zakupie przez platfromę) lub
  4. przelew za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Użytkownika w przypadku zamówienia mailowego.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o dostawę Kursu Online zgodnie z opisem na Platformie oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Przekazanie Kursu Online określonego w ofercie następuje wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie DotPay lub rachunku bankowym Usługodawcy.
 8. Usługodawca udostępni Kurs Online niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie DotPay lub w przypadku zamówienia mailowego – w terminie do 1 miesiąca od momentu przesłania przez Użytkownika na adres mailowy Usługodawcy potwierdzenia płatności na rachunek bankowy Usługodawcy (pod warunkiem, że tego dnia płatność jest już zaksięgowana na koncie bankowym Usługodawcy). Kurs Online, w postaci lekcji, zostanie udostępniony Użytkownikowi drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy. Użytkownik otrzymuje maila o uzyskanym dostępie do platformy. W przypadku nieodebrania tego maila, może również uzyskać dostęp przez opcję przypominania hasła do platformy z użyciem adresu e-mail, jaki podał przy zakupie Kursu Online.
 9. Celem wystawienia faktury VAT, Użytkownik jest zobowiązany do wskazania danych do faktury w odpowiedniej sekcji formularza zamówienia. Faktura wystawia się i przesyła automatycznie z Platformy. W przypadku zamówienia mailowego i płatności na konto bankowe – termin wystawienia faktury wynosi do 1 miesiąca od momentu przyjęcia mailowego zamówienia.

§5 Uprawnienia użytkownika i licencja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyłącznego bezterminowego dostępu do Kursu Online przekazanych mu drogą elektroniczną (licencja), z wyjątkiem Kursu Analiza w 7 Krokach, który jest udostępniany na rok.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały przekazane mu po zakupie drogą elektroniczną stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2016 r.,poz. 666, t.j. z dnia 16 maja 2016 r.).
 3. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzony mu Kurs Online i zawartą w nim treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniania ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy bądź innych podmiotów, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Kursu Online. Użytkownik posiadający Kurs Online może zawartą w nim treść: drukować, pobierać i zapisywać do użytku osobistego, bez prawa do dalszego rozpowszechniania, zarówno poprzez ich kopiowanie jak i wyświetlanie.
 4. W przypadku chęci wykorzystania Kursu Online, do których Usługodawca bądź inny podmiot posiada autorskie prawa majątkowe, do użytku innego niż przewidziany w treści niniejszego Regulaminu, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji Kursu Online, który jest przedmiotem oferty poprzez zamieszczenie nowej wersji Kursu Online na Platformie Usługodawcy.
 6. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawcy lub innemu podmiotowi, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe do Kursu Online przysługuje prawo do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§6 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  2. e-mail Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  3. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  4. podpis osoby składającej reklamację oraz
  5. datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@analizait.pl w terminie do 10 dni od daty zakupu Kursu Online.
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie mailowej.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 6. Zwrot towarów polega na usunięcia konta Użytkownika z platfromu lub odebranie dostępów do wybranego Kursu Online. Użytkownik jest zobowiązany usunąć wszelkie materiały, które pobrał z Kursu Online z należących do niego lub używanych przez niego nośników danych.

§8 Rabaty oraz promocje

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Rabatów, Voucherów lub promocji pomniejszających cenę za Kurs Online.
 2. Usługodawca zamieszcza informacje o promocjach na Platformie, powiązanej stronie analizait.pl lub powiązanych mediach społecznościowych.
 3. Zasady przyznawania Rabatów, Voucherów oraz promocji określają odrębne regulaminy.
 4. Rabaty, Vouchery oraz promocje nie łączą się, chyba że regulamin danego rabatu, Vouchera lub promocji stanowi inaczej.
 5. Rabaty, Vouchery oraz promocje posiadają okres ważności, w czasie którego Użytkownik może z nich skorzystać.
 6. Użytkownikowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami.
 7. Rabaty otrzymane przez Użytkowników nie mogą zostać przekazane ani zrealizowane przez innych Użytkowników.

§9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r., poz.922, t.j. z dnia 28 czerwca 2016 r.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.z 2016 r., poz.1030 t.j. z dnia 17 lipca 2016 r.).
 3. W momencie złożenia zamówienia i przekazania Usługodawcy danych osobowych, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji drogą elektroniczną usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.

§10 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy do momentu udostępnienia przez Usługodawcę drogą elektroniczną treści Kursu Online, o których mowa w treści niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy o dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik winien przedłożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zachowanie terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeżeli wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługodawcy zawierającej takie oświadczenie nastąpi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika będącego konsumentem, w toku zamawiania Kursu Online, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania Kursu Online przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, stosownie do treści art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827, t.j. z dnia 24 czerwca 2014 r.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązywać będą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r.,poz. 459, t.j. z dnia 2 marca 2017 r.).
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Użytkownika. W przypadku niezgodności części jakichkolwiek przepisów niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów z Użytkownikiem, niebędącym konsumentem, wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z świadczenia usług przez usługodawcę przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2019 r. 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 13.01.2020 r.